SDI

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu:”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna”

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu w PLN 344 951,02

Przyznana kwota dofinansowania w PLN 293 208,37

Wkład własny beneficjenta w PLN 51 742,65

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Gmina Opinogóra Górna w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 zrealizowała projekt o nazwie: ”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna” Realizacja projektu umożliwia mieszkańcom gminy załatwianie wielu spraw urzędowych przy pomocy internetu poprzez wdrożenie usługi E - Urzędu. Ponadto projekt zakłada wdrożenie wielu wewnętrznych systemów poprawiających i usprawniających obsługę mieszkańców Gminy Opinogóra Górna.

              Celem głównym w realizacji projektu o nazwie ”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna” jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Opinogóra Górna  poprzez rozwój usług świadczonych za pomocą internetu. Usługi te będą świadczone poprzez wdrożenie aplikacji o nazwie E - Urząd, która pozwoli mieszkańcom gminy na składanie wniosków, podań i innych pism drogą elektroniczną przy spełnieniu obowiązku opatrzenia takiego dokumentu odpowiednim podpisem elektronicznym. Dzięki wdrożeniu tej usługi również pracownicy Urzędu uzyskają możliwość wysyłania korespondencji do mieszkańców w wersji elektronicznej, oczywiście tylko w sytuacji, gdy adresat pisma wyrazi na to zgodę. Ponadto projekt zakłada poprawę funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania Urzędem  poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych.

W ramach projektu przewidziane jest również uruchomienie portalu informacyjno – promocyjnego.

            Dzięki realizacji projektu o nazwie ”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna” również pracownicy Urzędu zostali wyposażeni w nowy sprzęt komputerowy stacjonarny i przenośny. Zakupione zostały również urządzenia wielofunkcyjne, skanery, drukarki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

Wszystkie usługi i zakupy przewidziane w ramach projektu mają na celu usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Opinogóra Górna oraz ułatwienie wymiany informacji pomiędzy Urzędem, a mieszkańcami.

 

"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazovia.eu

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski