III sesja Rady Gminy Opinogóra Górna
2018.12.14
Autor: Hubert Olszewski

III sesja Rady Gminy Opinogóra Górna

          W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Opinogóra Górna, na której zostały podjęte uchwały w sprawie:

1. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna;

2. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2018 r.;

3. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna;

4. Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok;

5. Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok;

6. Autopoprawka Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok;

7. Autopoprawka Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok;

8. Autopoprawka Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok;

9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok;

10. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

11. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

12. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

13. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;

Dokumentacja audio-video oraz imienne wyniki głosowania w sprawie przyjęcia składu Komisji Skrutacyjnej dostępne będą pod adresem https://opinogoragorna.wideosesja.pl