Opublikowano nowe usługi elektroniczne na portalu wrotamazowsza
2018.10.25
Autor: Hubert Olszewski

Opublikowano nowe usługi elektroniczne na portalu wrotamazowsza

Informujemy o opublikowaniu na portalu www.wrotamazowsza.pl nowych usług elektronicznych, które można zrealizować w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej.

Zapraszamy do korzystania z nowych usług elektronicznych, które bez wychodzenia z domu pozwolą Państwu złożyć wnioski w wielu sprawach.

Poniżej przedstawiamy wykaz nowych usłu elektronicznych z odnośnikami do nich na portalu www.wrtomamazowsza.pl


Zrealizuj usługę przez Internet:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Dopisanie do spisu wyborców. (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Informacja o wyrobach zawierających azbest (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Najem komunalnego lokalu użytkowego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Najem lokalu mieszkalnego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Najem lokalu socjalnego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Najem lokalu socjalnego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Podnajem lokalu użytkowego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (Urząd Gminy w Opinogórze Górnej)