Stawki podatków obowiązujące w 2018 r.
2018.01.11
Autor: Hubert Olszewski
Stawki podatków obowiązujące w 2018 r. Wysokość podatku rolnego w 2018 r. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 dt żyta - od 1 ha pozostałych gruntów rolnych: równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stawki podatków obowiązujące w 2018 r.
 

Wysokość podatku rolnego w 2018 r.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 dt żyta - od 1 ha pozostałych gruntów rolnych: równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
W komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. podano, że średnia cena skupu żyta za okres za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt (decytona = kwintal).
Jednak Rada Gminy w Opinogórze Górnej, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym podjęła Uchwałę nr XXIX/184/2017 z dnia 30 listopada
2017 r., którą obniżyła cenę skupu żyta do 52,44 zł, czyli do poziomu ceny obowiązującej w 2017 r.
Zatem, obowiązująca w 2018 r. na obszarze Gminy Opinogóra Górna stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł za 1 ha gruntu rolnego. Natomiast stawka podatku dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi 262,20 zł.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Wpłat można dokonywać w kasie urzędu gminy, u sołtysa lub na konto urzędu gminy Nr 93 8229 1015 0000 0345 2000 0010
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2017.